เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอาการสั่น

ชื่อผลงานวิจัย /  สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอาการสั่น

ชื่อนักวิจัย / หน่วยงานต้นสังกัด : ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ   อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เบอร์โทรศัพท์ :   022564000 ต่อ 70707   

เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยอาการสั่นและติดตามอาการผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โดยนักวิจัยได้พัฒนาคิดค้น เครื่องวิเคราะห์อาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของโรคพาร์กินสันและแยกผู้ป่วยจากภาวะอื่นที่มีอาการสั่นคล้ายคลึงกับโรคพาร์กินสันได้  ช่วยทำให้การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันมีความแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการประเมินติดตามอาการผู้ป่วยในระหว่างการรักษา  ผลงานวิจัยนับว่ามีประโยชน์อย่างสูงในวงการแพทย์  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  รวมทั้งเป็นอุปกรณ์สำหรับนำไปใช้วินิจฉัย ประเมินติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางได้

จุดเด่น

      1.) สามารถนำเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์อาการสั่นไปใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันและวินิจฉัยแยกโรคอื่นที่มีลักษณะการสั่นใกล้เคียงกัน รวมถึงใช้ในการติดตามประเมินผลการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น               

      2.) แพทย์ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือสาขาประสาทวิทยาสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการตรวจอาการสั่นของผู้ป่วยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

1. Bhidayasiri R., Petchrutchatachart S., Pongthornseri R., Anan C., Dumin S., Thanawattano C. Low-cost, 3-Dimensional, Office-based Inertial Sensors for Automated Tremor Assessment: Technical Development and Experimental Verification. J Parkinsons Dis 2014;4(2):273-282.

2. Thanawattano C, Anan C, Pongthornseri R, Dumnin S, Bhidayasiri R. Temporal fluctuation analysis of tremor signal in Parkinson's disease and Essential tremor subjects. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2015 Aug;2015:6054-7.

3. Thanawattano C, Pongthornseri R, Anan C, Dumnin S, Bhidayasiri R. Temporal fluctuations of tremor signals from inertial sensor: a preliminary study in differentiating Parkinson's disease from essential tremor. Biomed Eng Online. 2015 Nov 4;14(1):101.


 

 

Visitors: 36,969