ประวัติชมรม

1.) เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติครบวงจร ซึ่งหมายถึงสามารถให้การรักษาดูแล ผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการพิจารณาการรักษา ทั้งทางยา การผ่าตัด ทางจิตวิทยา กายภาพบำบัด และด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้อง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรจากหลายสาขาทำงานร่วมกันเป็นทีม

2.) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลที่สนใจในเรื่องโรคพาร์กินสัน และกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติผ่านสื่อและกลไกต่างๆ เช่น การตีพิมพ์บทความทางวิชาการลงในหนังสือนิตยสารทางการแพทย์ นิตยสารทั่วไป หนังสือพิมพ์ต่างๆ ออกอากาศทางรายการวิทยุแล้วแต่โอกาส และการจัดบรรยายทางวิชาการ

3.) เพื่อเป็นศูนย์ที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยา และแนวทางการรักษาใหม่ๆ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในโรคพาร์กิน สันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ

4.) เพื่อให้เป็นศูนย์รักษาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันเป็นศูนย์เชี่ยวชาญที่ สามารถให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันและกลุ่มโรค ความเคลื่อนไหวผิดปกติ แก่แพทย์ ผู้ดูแล และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโดยส่วนรวม

Visitors: 36,961