พันธกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์ต้นแบบในการดูแล รักษา ค้นคว้าวิจัยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวมพร้อมด้วยนวัตกรรม ในระดับประเทศและนานาชาติ

พันธกิจ

การให้บริการวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบองค์รวม ด้วยความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว การเป็นผู้ริเริ่ม ผู้นำและพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยทางด้านโรคพาร์กินสันและ  กลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นผู้คิดค้น วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง  ด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ ในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นศูนย์ที่ดำเนินงานด้วยความ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร และมีคุณธรรม จริยธรรม

บทบาทและผลงานที่ผ่านมา

1.) จัดตั้งคลินิกเฉพาะทางโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ ให้บริการที่ อาคาร สธ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งสามารถให้การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันและโรคที่เกี่ยว ข้องในทุกระยะอาการด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2.) ริเริ่มการรักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติด้วยการผ่า ตัดแบบฝังสายอิเล็กโตรด หรือที่เรียกว่า Deep Brain Stimulation (DBS) ด้วยเทคนิคใหม่ ไม่ต้องใส่กรอบศีรษะ (Frameless DBS) ซึ่งจัดเป็นที่แห่งแรกในเอเซียที่สามารถทำการผ่าตัดได้ด้วยวิธีนี้

3.) จัดให้มีการเรียนการสอนในโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติให้กับ แพทย์ประจำบ้าน นิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกสภาบัน

4.) ส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องในโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหว ผิดปกติ เช่น การวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคพาร์กินสันด้วยตัวยาใหม่ๆ ในผู้ป่วยคนไทย การวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติให้กับผู้ ป่วย ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยและประชาชน ผู้ที่สนใจทั่วไป

Visitors: 42,148