การศึกษาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำไขสันหลังเพื่อวินิจฉัยโรคพาร์กินสันระยะแรก

     ระดับของโปรตีนบางชนิดในน้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid, CSF) เช่น tau proteins, a-synuclein และ β-amyloid 1-42 (Aβ1-42) พบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคพาร์กินสันระยะแรก ในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันที่ไม่ได้รับการรักษา กับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี โดยการศึกษานี้เป็นของนายแพทย์ Ju-Hee Kang และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania)

      การศึกษานี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเริ่มต้นจำนวน 102 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยพาร์กินสัน 63 ราย และกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี 39 ราย ซึ่งได้มาจาก Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI) study โดยการศึกษาดังกล่าวมุ่งเน้นทำความเข้าใจการดำเนินของโรคพาร์กินสัน

       ผลการศึกษาพบว่าระดับของโปรตีนเช่น Aβ1-42, T-tau, P-tau 181, a-synuclein และ T-tau/ Aβ1-42 ถูกตรวจพบในผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยจะพบระดับโปรตีนชนิดดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อยแต่ก็ มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับโปรตีน Aβ1-42 และ P-tau 181 ที่ต่ำนั้นพบว่ามีความสัมพันธ์ในการวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน และมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า

“ การศึกษานี้เป็นการศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) ในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยพบว่าการวัดระดับโปรตีนบางชนิด เช่น Aβ1-42, T-tau, P-tau 181 และ a-synuclein มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยพยากรณ์และวินิจฉัยโรคพาร์กินสันระยะแรก ทั้งนี้การศึกษาในอนาคต ควรมีการศึกษาแบบไปข้างหน้า เพื่อทดสอบความสามารถของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำไขสันหลังในการทำนายการ ดำเนินของโรคพาร์กินสัน (CSF Biomarkers) เหล่านี้ ”


แหล่งที่มา http://www.parkinson.org/home.aspx  และ http://www.medicalnewstoday.com/releases/265369.php
แปลและเรียบเรียงโดย ภก.ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์
ตรวจสอบเนื้อหาโดย พญ. พัทธมน ปัญญาแก้ว และ พญ. อรอนงค์ จิตรกฤษฏากุล

Visitors: 42,151