เว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน

สภากาชาดไทย

www.redcross.or.th 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

www.md.chula.ac.th 

Movement Disorder Society

www.movementdisorders.org 

National Parkinsons Foundation

www.parkinson.org 

Parkinson Diease Foundation

www.pdf.org 

American Academic of Neurology

www.aan.com 

Benign Essential Blepharospasm Research Foundation, Inc.

www.blepharospasm.org 

International Essential Tremor Foundation

www.essentialtremor.org 

Myoclonus Research Foundation

www.myoclonus.com 

National Ataxia Foundation (NAF)

www.ataxia.org 

National Institute of Neurologic Disease and Stroke (NINDS)

www.ninds.nih.gov 

Restless Legs Syndrome Foundation

www.rls.org 

Shy-Drager/Multiple System Atrophy Support Group, Inc

www.shy-drager.com 

Society for PSP, Inc.

www.psp.org 

Spasmodic Torticollis/Dystonia, Inc.

www.spasmodictorticollis.org 

Tourette Syndrome Association, Inc.

www.tsa-usa.org 

WE MOVE (Worldwide Education & Awareness for Movement Disorders)

www.wemove.org 

WE MOVE’s Movement Disorder Virtual University

www.mdvu.org 

Wilson’s Disease Association, International

www.wilsonsdisease.org 

World Federation of Neurology

www.wfneurology.org 

Visitors: 36,961