คู่มือโรคพาร์กินสันสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล


   คู่มือโรคพาร์กินสันสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของ สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี รณรงค์โรคพาร์กินสัน 2553 เพื่อ เทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปยานิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน ได้เข้าใจถึงอาการ ขั้นตอนของการรักษา วิธีการปฏิบัติตนเอง และสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้ผลในปัจจุบัน ทั้งนี้ คู่มือพาร์กินสันฉบับนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวของผู้ป่วย สำหรับการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน โดยมีจุดมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้เข้าใจถึงอาการตนเองได้ดีขึ้น และเฝ้าติดตามการรักษาที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้การรักษาที่ผู้ป่วยได้รับอยู่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Visitors: 42,157