ขอแสดงความยินดี


 

ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแด่

พว.เฉลาศรี เสงี่ยม
หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Visitors: 42,151