เกี่ยวกับเรา / บุคลากรทางการแพทย์

ทีมแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

  
ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศโรคพาร์กินสันฯแพทย์หญิงปรียา จาโกต้า
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว
อาจารย์แพทย์

นายแพทย์สุรัตน์ สิงห์มณีสกุลชัย
อาจารย์แพทย์

แพทย์หญิงอรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล
อาจารย์แพทย์

 


นายแพทย์กานต์ ศักดิ์ศรชัย
อาจารย์แพทย์


   นายแพทย์ธนทัศน์ บุญมงคล
    แพทย์ประจำบ้านต่อยอด


   แพทย์หญิงยุวดี ทองเชื่อม

     แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 


 

ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


นางรัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวกมลวรรณ บุญเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวพรทิพย์ จงสันติสุข
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวสายสมร พุ่มพิศ
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวนิธินันท์ คันธชาติวนิช
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาววิไลภรณ์ วงษ์กิติโสภณ
พยาบาลวิชาชีพ
 
 

นายชนวัฒน์ อนันต์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวณัฐวดี ต่อสนิท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว
เจ้าหน้าที่นักการ
 
 
 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน